O stosowaniu klauzul niedozwolonych (abuzywnych) przez deweloperów

Nierzadko spotykaną praktyką wśród deweloperów jest stosowanie przez nich w umowach tzw. niedozwolonych postanowień umownych (zwanych również niedozwolonymi klauzulami umownymi, czy też klauzulami abuzywnymi). Deweloperzy wykorzystując słabszą pozycję konsumenta, umieszczają w umowach postanowienia, które są dla niego niekorzystne.

Polski ustawodawca przewidział jednak możliwość obrony przed tego typu praktykami. Klauzule w umowie zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Za nieuzgodnione indywidualnie klauzule uznawane są te, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu; w szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy. Co istotne, ciężar dowodu, że klauzula została uzgodniona indywidualnie, spoczywa w przypadku sporu na deweloperze.

Kodeks Cywilny zawiera katalog klauzul niedozwolonych, nie jest on jednak zamknięty i pełni rolę wyłącznie pomocniczą przy ocenianiu, czy dana klauzula może być uznana za niedozwoloną.

Deweloperzy często bronią się twierdząc, że projekt umowy przed podpisaniem został przesłany konsumentowi do akceptacji. Jednak, aby dane postanowienie umowy mogły być uznane za uzgodnione indywidualnie, konsument musi mieć zapewnione nie tylko prawo decydowania o jego treści, ale również faktyczną i obiektywną możliwość wpływu na jego treść. Dana klauzula umowna nie będzie uznana za uzgodniona indywidualnie, jeśli konsument nie wpłynął na jej treść.

Jak zostało to powiedziane wyżej, niedozwolone postanowienie umowne nie wiąże stron (z wyjątkiem postanowień określających główne świadczenia stron takich jak cena lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane jednoznacznie). Strony są jednak związane umową w pozostałym zakresie.

Kancelaria Prawna Wąsik & Skorupski posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach z deweloperami oraz innymi przedsiębiorcami o stosowanie przez nich niedozwolonych klauzul umownych.